Welcome to the Jiang Lab

Departments of Plant Biology and Horticulture, MSU

Current Members

Jiming Jiang

Principle Investigator

jiangjm@msu.edu

Hainan Zhao

Postdoctoral researcher

zhaohai3@msu.edu

Yuan Lin

Postdoctoral researcher

linyuan5@msu.edu

Guilherme T. Braz

Postdoctoral researcher

tomazbr1@msu.edu

Chao Fang

Postdoctoral researcher

fangcha2@msu.edu

Magdalena Kotlarz

Undergraduate student

kotlarzm@msu.edu

Qijun Ma

Postdoctoral researcher

maqijun@msu.edu

Yingxue Cao

Graduate student

caoyingxue1993@outlook.com

Haoyang Xin

Graduate student

loganxin@foxmail.com

Xiaoyun Liu

Visiting scholar

liuxiaoyun0711@163.com

Elijah Persson-Gordon

Undergraduate student

gordonhi@msu.edu